Služby našeho ateliéru

Spolupráce při formulaci zadání
Nabízíme konzultační činnost při výběru vhodného pozemku či stavby. Dokážeme posoudit reálnost Vašeho stavebního záměru, přibližně stanovit náklady a časový rámec realizace. Na základě Vašich potřeb  a očekávání sestavíme zadání pro následné projekční práce. Pro záměry většího rozsahu zpracujeme studii proveditelnosti.

Spolupráce při výběru stavební firmy
Pomůžeme sestavit kritéria k výběru stavební firmy, pomůžeme stavební firmy oslovit, vyhodnotíme cenové nabídky a reference.

Zpracování kompletní projektové dokumentace
Nabízíme zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech projekčních fázích. Studie stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, projekt pro realizaci stavby, projekt interiéru včetně dokumentace pro zhotovení nábytku. Spolupracujeme s vlastním týmem všech projekčních profesí (požárně bezpečnostní řešení, statika, zdravotechnické instalace, elektroinstalace, vytápění a energetická náročnost, zahradní úpravy a další)

Autorský a technický dozor stavby
Během stavebních prací zajistíme dozor nad správným provedením projektu. A to po stránce technické, finanční, časové i autorské, dle projektu.

Zajištění povolení stavby
Projektovou dokumentaci projednáme na příslušných úřadech a projednáme potřebná povolení – tzv. inženýring. Máme zkušenosti s projednáváním pozemních staveb, liniových staveb i rekonstrukcemi památkově chráněných objektů.

Technické prohlídky staveb
Nabízíme technické zhodnocení stávajících staveb a zpracování protokolu o technickém stavu objektů, včetně doporučení na sanace poruch a rizik. Provádíme technické přejímky staveb po jejich dokončení.

Zajištění rozpočtu stavebních nákladů
Na základě projektové dokumentace  a aktuálních cens stavebních prací a materiálů stanovíme očekávaný rozpočet stavebních nákladů.

Propojení s akademickou sférou a neziskovým sektorem
Máme osobní zkušenost s pedagogickou činností na FA ČVUT v Praze, jsme certifikátory registru uměleckých výstupů (RUV) pro Ministerstvo školství ČR v oblasti architektura, proškoleným porotcem architektonických soutěží pořádaných ČKA (komorou architektů), aktivní členství v hodnotících komisích ateliérové výuky na FA ČVUT, pořádání přednášek a konferencí. Sledujeme inovace a trendy.